ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

Preventivní program

K sociálně patologickým jevům (SPJ) řadíme širokou škálu výchovných problémů a poruch chování u dětí a mládeže - drogové závislosti, kouření, alkoholismus, kriminalita, virtuální drogy (počítače, televize, video), gambling, záškoláctví, šikanování, vandalismus a další formy agresivního chování, xenofobie, rasismus. Program vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j. 20 006/2007-51.

Cílem preventivního programu je poskytnout žákům, rodičům a pedagogům co nejvíce informací v oblasti prevence SPJ, vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k vhodnému využívání volného času, k odmítání sebezničujícího chování, projevů agresivity.

Současný stav na škole

Vedení školy dbá, aby prostředí školy a jejího okolí bylo estetické, snaží se do této činnosti zapojit i žáky. K výzdobě školy se používají především práce žáků z výtvarné výchovy a pracovních činností.

Nejčastější problémy se žáky při vyučování

 • neplnění školních povinností
 • neodevzdávání zadaných úkolů
 • zapomínání pomůcek
 • nevhodné chování
 • vulgární vyjadřování

Nejčastější problémy během přestávek

 • drobné fyzické potyčky
 • nerespektování pravidel
 • vulgární vyjadřování
 • Nejčastější problémy mimo školu
 • vandalismus
 • chování s prvky šikany
 • kouření

Cíle preventivního programu

 • výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní chování
 • osvojování pozitivního sociálního chování, rozvoj osobnosti
 • zapojení rodičů do života školy
 • zřízení školní nástěnky
 • soustředit materiály pro realizaci preventivního programu
 • kontaktovat organizace, spolupráce (policie, lékaři atd.)

Žáci by měli:

 • umět vyhledat pomoc
 • získat základní informace o návykových látkách
 • znát nebezpečí virtuálních drog
 • umět vytvářet žebříčky hodnot
 • snažit se správnému sebehodnocení
 • učit se relaxovat
 • umět řešit problémy, vyrovnat se s neúspěchem

Rodiče by měli:

 • být seznámeni s preventivním programem
 • být seznámeni se školním řádem
 • být seznámeni s výchovným opatřením uděleném jejich dítěti při nedodržování školního řádu
 • mít možnost využití volnočasových aktivit pro děti (viz zájmová činnost)
 • využívat konzultační hodiny

Pedagogové by měli:

 • sledovat individuální potřeby žáka
 • včas odhalovat poruchy chování
 • poskytovat rychlou a účinnou intervenci při výskytu problémů
 • zajišťovat spolupráci s odborníky
 • doporučovat vhodnou literaturu
 • vzdělávat se v oblasti prevence
 • vytvářet pozitivní, přátelské klima ve třídě

Postup školy při řešení sociálně patologických jevů podle jejich závažnosti

 • na základě zjištěných informací individuální pohovor se žákem
 • spolupráce s rodinou
 • doporučení kontaktu s odborníkem
 • uvědomění školského úřadu
 • v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru péče o dítě
 • při prokazatelném ovlivnění drogou kontaktuje pedagog zdravotnické zařízení
 • v případě dealerství oznámení věci policii
 • Postup při řešení šikany
 • rozhovor s těmi, kdo na šikanu upozornili
 • rozhovor s oběťmi
 • nalezení vhodných svědků
 • rozhovor se svědky
 • zajištění ochrany obětem
 • informování rodičů
 • Výchovná opatření
 • napomenutí třídního učitele
 • důtka třídního učitele
 • doporučení do pedagogicko-psychologické poradny
 • snížení známky z chování
Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov

Pražská 127
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 32 36 21
E-mail: pedag-poradna@pel.cz
Internet: www.pedag-poradna.pel.cz