ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

Školní družina

Organizace činnosti

Ranní školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 6:30 hod. do 7:45 hod. a odpolední od 11.30 hod do 16.00 hod.

Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto: po obědě do 13.00 hod a potom až od 15.00. Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány dle potřeby, tuto skutečnost je nutné paní vychovatelce písemně oznámit.

Do oddělení ŠD se zapisuje do 24 žáků na pravidelnou docházku.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy podle zájmů rodičů žáků.

Režim školní družiny

Hodina - Činnost

  • 6:30 - 7:45 - příchod dětí: hry podle vlastního zájmu
  • 11:30: příprava na oběd
  • 12:00: oběd
  • 12:30 - 13:00: odpočinková činnost
  • 13:00 - 14:30: činnost podle týdenního plánu
  • 14:30 - 15:00: příprava na vyučování
  • 15:00 - 16:00: individuální činnost do odchodu dětí

Přihlašování a odhlašování

Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka paní Alena Polanecká (telefon 724 268 811).

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyty údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Rodiče sdělí vychovatelce školní družiny písemně nebo telefonicky omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku.

Vychovatelka oddělení kontroluje každé den docházku žáků do školní družiny.